مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مهدی
نام خانوادگی:دهقان سیمکانی
پست الکترونیک:m_dehghans@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، ادبیات عرب ، حقوق