بیداری اسلامی در پرتو راهکارهای اسلام برای برون رفت از بحران های جهانی
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده با آغاز پدیده جهانی شدن، چالش¬های موجود در جهان بیشتر شده است. جهانی شدن، باعث شد که بسیاری از فرهنگ¬ها رو به اضمحلال و نابودی رفت و در نتیجه آن، نابرابری¬های فزاینده در جامعه، خشونت، از بین رفتن انگیزه¬های اخلاقی و انسانی، فقدان احترام متقابل و هم¬بستگی اجتماعی و بروز آسیب¬هایی که شأنیت و منزلت زندگی را دچار مخاطره می¬کند به وجود آمد. نظام¬های متعددی همچون لیبرالیسم، مارکسیسم، لیبرال دموکراسی و ... خود را راهکار خروج از این بحران عنوان نمودند اما تجربه نشان داده که این مکاتب نه تنها چالش¬ها را از بین نبردند بلکه بر آن افزودند. به نظر می¬رسد بهترین شیوه برای شکست بحران موجود در جهان، پناه بردن به مبانی اسلامی موجود در بیداری اسلامی است. اسلام اصول متعددی همچون اصل عدالت گستری، اصل نگرش قدسی به طبیعت، اصل جهانبینی توحیدی، اصل دلسوزی و عشق، اصل امانتداری و درستکاری و ... را برای حل چالش¬ها مطرح نموده که در پرتو جریان بیداری اسلامی می¬تواند راهکاری برای چالش¬های موجود تلقّی شود. کلمات کلیدی: جهانی شدن، بحران، اسلام، بیداری اسلامی، قرآن، عدالت.