کاربرد عقل در اخلاق،بررسی دیدگاه صدرالمتالّهین
57 بازدید
محل نشر: معارف عقلی،سال هشتم،شماره اول،پیاپی26،بهار1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
عقل نقش زیادی در تنظیم و جهت دهی رفتارهای انسان به سمت ارزش ها و فضائل اخلاقی دارد.صدر المتالهین در میان اندیشه های فلسفی خود سخنانی دارد که نشان می دهد وی به کاربردهای عقل در اخلاق توجه داشته و اندیشه های اخلاقی خود را بر عقلانیت بنیان نهاده است. آرای ایشان نسبت به کارکردهای عقل در اخلاق در سه رویکرد عمده معرفت شناختی، انگیزشی و وجود شناختی قابل بررسی است. بر اساس رویکرد معرفت شناختی، عقل نظری قادر است تا هم گزاره های بنیادین نظام اخلاقی را کشف کند و هم صغریات یا جزئیات اخلاقی را بر آنها منطبق نماید. افزون بر این قادر خواهد بود تا وجوه حسن و قبح افعال را نیز تشخیص دهد. در رویکرد انگیزشی نیز عقل نظری و عملی در تعامل با یکدیگر، با تشخیص صحیح و روشن ساختن نتایج و پیامدهای فعل، نقش قابل توجهی را در ایجاد شوق و انگیزه و نیز به کارگرفتن قوای محرکه در راستای تحقق بخشیدن به فعل، ایفا می کند. از حیث وجود شناختی هم، امر به گونه ای است که انسان با انتخاب هاب عاقلانه، به خود هویت اخلاقی بخشیده و از این رو هرچه از سعه عقلائی بیشتری برخوردار گردد اخلاقی تر خواهد بود. کلید واژه ها: عقل، اخلاق، کارکرد عقل، اخلاق آنتولوژیک، ملاصدرا
آدرس اینترنتی